Regulamin

Regulamin  Konkursu „T@lenty Informatyczne”


§ 1. Wstęp

„Energetyk” w  Wałbrzychu. Współorganizatorami w edycji 2011 są HEAPMAIL Internet Solutions sp. z o.o. oraz Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W organizacji Konkursu Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu współpracuje z firmami informatycznymi i organizacjami oświatowymi.

§ 2. Cele Konkursu „T@lenty Informatyczne”

1. Stworzenie motywacji dla zainteresowania uczniów i nauczycieli nowymi metodami informatyki.
2. Stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej.
3. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy informatycznej.
4. Współdziałanie nauczycieli szkół w kształceniu młodzieży uzdolnionej.
5. Stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom - warunków twórczej pracy z młodzieżą.

§ 3. Organizacja Konkursu „T@lenty Informatyczne”

1. Konkurs „T@lenty Informatyczne” organizuje i przeprowadza Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu wraz z HEAPMAIL Internet Solutions sp. z o.o. oraz Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
2. Konkurs swoim zasięgiem obejmuje powiaty: wałbrzyski, kamiennogórski, świdnicki, dzierżoniowski  oraz kłodzki.
3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne.
4. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie 3 uczniów.
5. Uczniowie przyjeżdżają z opiekunem na koszt jednostki delegującej.
6. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.talentyinformatyczne.pl) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed Konkursem. Obowiązuje limit miejsc.
a) budowę komputera,
b) znajomość systemów operacyjnych,
c) umiejętność obsługi systemu operacyjnego z rodziny Windows,
d) umiejętność obsługi pakietu biurowego (Office 2003/2007) w zakresie:
e) edytora tekstu Word,
f) arkusza kalkulacyjnego Excel,
g) tworzenia prezentacji w programie Power Point,
h) podstawowe pojęcia stosowane w informatyce,i) korzystanie z Internetu,
j) umiejętność projektowania i realizacji prostych witryn internetowych
7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa szkoły) na potrzeby Konkursu.
8. Zakres tematyczny Konkursu „T@lenty Informatyczne” dla Szkół Gimnazjalnych obejmuje:
9. Zakres tematyczny Konkursu „T@lenty  Informatyczne” dla Szkół Ponadgimnazjalnych obejmuje:
a) budowę komputera,
b) znajomość systemów operacyjnych,
c) umiejętność obsługi systemu operacyjnego z rodziny Windows,
d) umiejętność obsługi pakietu biurowego (Office 2003/2007) w zakresie:
e) edytora tekstu Word,
f) arkusza kalkulacyjnego Excel,
g) baz danych,
h) tworzenia prezentacji w programie Power Point,
i) podstawowe pojęcia stosowane w informatyce,
j) korzystanie z Internetu,
k) znajomość podstawowych programów graficznych,
l) umiejętność projektowania i realizacji witryn internetowych.
10. Konkurs „T@lenty Informatyczne” przebiega w dwóch etapach:
ETAP I: test wyboru,
ETAP II: rozwiązywanie zadania na komputerze.
11. O zakwalifikowaniu uczestnika do części praktycznej decyduje Komisja Konkursowa na podstawie największej ilości zdobytych punktów w teście teoretycznym.
12. Do etapu II przechodzi maksymalnie 10 uczestników z każdej kategorii.
13. II etap Konkursu „T@lenty Informatyczne” przeprowadzany jest bezpośrednio po ogłoszeniu wyników etapu I.
14. Zadania konkursowe przygotowywane są  i oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu.
15. Prace zespołowe, niesamodzielne lub nieczytelne nie będą oceniane.

 

§ 4. Uprawnienia i nagrody

1. Wszyscy uczestnicy Konkursu „T@lenty Informatyczne” otrzymują dyplom uczestnictwa a laureaci I, II i III miejsca nagrody rzeczowe i dyplomy.
2. Dyplom uczestnictwa w Konkursie „T@lenty Informatyczne” dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych stanowi kryterium różnicujące w procesie rekrutacji do Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu


§ 5. Finansowanie Olimpiady

1. Konkurs  „T@lenty Informatyczne” organizowany jest ze środków finansowych pozyskanych od współorganizatorów i sponsorów oraz darowizn.


§ 6. Przepisy końcowe

1. Dyrektorzy szkół mają obowiązek dopilnowania, aby wszystkie wytyczne oraz informacje dotyczące Konkursu „T@lenty Informatyczne” zostały podane do wiadomości uczniów.
2. Końcowe wyniki Konkursu „T@lenty Informatyczne” są podawane do publicznej wiadomości tego samego dnia po zakończeniu drugiego etapu oraz publikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu oraz stronie internetowej Konkursu.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | darmowe domeny pl | | gdzie kupić hosting www.hb.pl