DARR S.A.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Misją Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest wspieranie rozwoju prywatnej przedsiębiorczości opartej na wiedzy i przystosowanie struktur otoczenia biznesowego do współpracy z instytucjami Unii Europejskiej.

Naszą misję realizujemy na terenie województwa dolnośląskiego, uznając jednocześnie region wałbrzyski za szczególnie ważny obszar swojej aktywności.

Celem naszych wysiłków jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw tworzących podstawy długofalowego rozwoju regionu i dostosowanie ich oferty do wymagań rynku europejskiego.

Strategicznym celem aktywności Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest budowa na Dolnym Śląsku gospodarki silnej, o wysokiej konkurencyjności, opartej na różnorodności branż przemysłowych i aktywności biznesowej małych i średnich przedsiębiorstw.

Chcemy przyczynić się do odrobienia zapóźnień w modernizowaniu technicznej infrastruktury regionu, aby funkcjonalność dróg, dostępność mediów energetycznych i nowoczesność telekomunikacji wzmacniały jego pozycję konkurencyjną. Chcemy też zapewnić szczególne wsparcie rozwojowi konkurencyjności i wydajności biznesowej małych i średnich przedsiębiorstw przy jednoczesnym oddziaływaniu na wzrost umiejętności pracobiorców poprzez:
- popularyzowanie wśród przedsiębiorców postaw otwartości na innowacje i kształtowanie umiejętności działania na rynkach konkurencyjnych,
- zapewnienie prowadzącym działalność gospodarczą możliwości łatwego uzyskania wsparcia edukacyjnego i konsultingowego uwzględniającego przewidywany rozwój ich przedsiębiorstw,
- wykształcenie umiejętności działania na wolnych rynkach zjednoczonej Europy, zwłaszcza w nowych obszarach i niszach rynkowych,
- zapewnienie łatwej dostępności usług konsultingowych świadczonych na wysokim poziomie merytorycznym przez wyspecjalizowanych doradców, w warunkach rynkowej konkurencji,
- zagwarantowanie dobrego kształcenia młodzieży i dorosłych pragnących uzyskać przekwalifikowanie albo dodatkowe umiejętności cenione na rynku pracy.

Jako instytucja wsparcia regionalnego posiadamy wysokie kompetencje i umiejętności w zakresie udostępniania finansowania przedsięwzięć gospodarczych ze źródeł europejskich i międzynarodowych funduszy pomocowych.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | www.hb.pl